Algemene Voorwaarden 

 

Inhoudsopgave

Artikel 1:   Definities/ Algemeen
Artikel 2:   Aanbod (offerte)
Artikel 3:   Totstandkoming en Vorm
Artikel 4:   Meer- en minderwerk
Artikel 5: Algemene verplichtingen aannemer
Artikel 6:   Algemene verplichtingen consument
Artikel 7:   Planning en oplevering
Artikel 8:   Aansprakelijkheid aannemer
Artikel 9:   Ondeugdelijk werk/onderzoek
Artikel 10: Schorsing van het werk en beëindiging in onvoltooide staat
Artikel 11: Materialen/eigendomsvoorbehoud
Artikel 12: Voorziening ten behoeve van het werk
Artikel 13: Overmacht
Artikel 14: Zekerheid
Artikel 15: Betalingsvoorwaarden
Artikel 16: Garantie
Artikel 17: Nederlands recht en geschillen
Artikel 18: Abonnementen/ periodieke afname
--------------------------------------------------------------------------------------------


Artikel 1 – DEFINITIES       

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van de aannemer en op alle overeenkomsten tussen consument en aannemer. Mochten er op de offerte/ Overige afspraken staan genoteerd dan staan dezen boven de voorwaarden in de algemene voorwaarden.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - De aannemer: de (rechts)persoon die het werk aanbiedt of aan wie het werk is opgedragen. - De consument: de (mogelijke) opdrachtgever van het werk (inclusief VvE’s e.d.). - Het werk: alle tussen aannemer en consument overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de aannemer te leveren of geleverde materialen (inclusief meer/minderwerk). - Offerte: het al dan niet schriftelijke aanbod/aanbiedingen van de aannemer. - Opdracht: al hetgeen overeengekomen is tussen partijen betreffende het werk of daaraan gerelateerd, inclusief deze algemene voorwaarden. - Schriftelijk: alle communicatie op schrift alsmede digitale communicatie (bv. emailberichten en bijlagen daarbij, We-Transfer, WhatsApp e.d.). - BW: het Burgerlijk Wetboek. - Meerwerk: door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk en alle andere noodzakelijke en/of onvoorziene wijzigingen in het werk.  
 3. DVRService, Onderdeel van De Vries Reiniging Service, Veldmansweg 3D, 9257 VP NOARDBURGUM, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 69886040, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig reinigingswerkzaamheden en werkzaamheden die hierop aansluiten verricht. DVRService kan voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van derde leveranciers/partners voor levering van goederen of diensten.

Artikel 2 – AANBOD (Offerte)

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen de consument en de aannemer overeengekomen werkzaamheden waaronder inbegrepen een daartoe strekkend aanbod.
 2. Offertes worden bij voorkeur schriftelijk door de aannemer gedaan. Indien er een aanbod al eerder mondeling is besproken en daarop ook al akkoord is gegeven kan de consument hier ter plekke voor tekenen, of er wordt alsnog een offerte toegestuurd die ondertekend dient te worden. Als niet is vermeld hoe lang een offerte geldig is, vervalt deze in ieder geval na verloop van twee weken. Indien de Consument na deze twee weken alsnog akkoord wenst te gaan, kan het zijn dat het toen vermelde tarief niet meer geldig is en zal er een nieuwe prijsopgave worden opgemaakt.
 3. Alle aanboden zijn vrijblijvend (artikel 6:219 BW): de aannemer is enkel gebonden een werk uit te voeren indien hij de aanvaarding daarvan bevestigt en hij is gerechtigd om zijn offerte of aanbod alsnog direct na aanvaarding door de consument te herroepen tot 7 dagen na toezegging.
 4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een beoordeling mogelijk te maken. Hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is, behoort niet tot het aangeboden werk of staat vermeld onder de kop “niet bij prijs inbegrepen”.
 5. De offerte vermeldt, indien mogelijk, een planning en/of een (vermoedelijke) datum van oplevering. Deze data zijn indicatief en dus niet-fataal.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs en prijsvormingsmethode(n), zoals: - ‘aanneming’: partijen komen een vaste prijs voor het werk overeen (de aanneemsom). - ‘prijs per eenheid’: de aannemer geeft vooraf aan wat het werk per eenheid (bv. per vierkante meter) zal kosten. Eenheden worden achteraf verrekend. - ‘richtprijs’: de aannemer geeft vooraf een schatting van de kosten van het werk. Hij zal tijdens het werk waarschuwen indien de richtprijs met meer dan 15% wordt overschreden.   - ‘stelpost’: het aanbod vermeld een bedrag t.b.v. een onderdeel van het werk, later wordt bezien wat de werkelijke kosten zijn; deze werkelijke kosten worden verrekend. - ‘regie’: het aanbod vermeld vooraf een opgave van prijsfactoren zoals uurtarieven en prijzen van materialen (voor zover bekend). De aannemer is gerechtigd tot het betaald krijgen van alle gemaakte uren en alle geleverde materialen.
 7. Als er vooraf duidelijk en schriftelijk op is gewezen, heeft de aannemer recht om de redelijke kosten gemoeid met het opstellen van de offerte, betaald te krijgen van de consument indien deze de offerte niet aanvaardt.
 8. De aannemer is gerechtigd een aanbetaling aan te vragen of het bedrag van de offerte op te splitsen in deelbetalingen. Dit om inkoop/gemaakte kosten te kunnen indekken en/of zekerheid te hebben/krijgen. Indien er om een aanbetaling wordt gevraagd en de consument is akkoord gegaan dan is dit bindend. Indien er materialen of middelen dienen te worden zullen deze pas worden besteld bij de aannemer zijn leverancier na ontvangst van de aanbetaling. Indien er geen middelen / materialen nodig zijn, en de aanbetaling niet op tijd binnen is (op de offerte/opdrachtbevestiging gestelde termijn zal er geen dienstlevering plaatsvinden tot deze betaling binnen is gekomen bij de aannemer.
 9. De koper heeft altijd de mogelijkheid , na een akkoord te hebben gegeven het uitvoeren van de werkzaamheden later uit te laten voeren. Wel zit hier een maximum op van 1 jaar. Binnen dit jaar dient DVRService de werkzaamheden uitgevoerd te kunnen hebben. Mocht dit niet gebeuren dan gelden de voorwaarden voor annulering. (uitzondering : Tenzij anders is afgesproken tussen consument en aannemer, dit zal dan vastgelegd staan op de opdrachtbevestiging).
 10. Op eventuele vastgelegde tarieven op het net of in prijslijsten van de aannemer, behoudt de aannemer altijd het recht op eventuele wijzigingen -betreft zowel verlaging als verhoging. Daarnaast kan er geen aanspraak worden gemaakt op eventuele typfouten.
 11. Indien de Algemene voorwaarden niet waren toegevoegd bij het aanbod zijn deze altijd op te vragen of in te zien op de website van de aannemer: https://dvrservice.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 3 – TOTSTANDKOMING EN VORM

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het door de aannemer gegeven aanbod naar Consument toe.
 2. Elke Overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan door de Aannemer, onder de opschortende voorwaarde dat de Consument – ter beoordeling van de aannemer voldoende kredietwaardig blijkt, indien de consument gebruik wenst te maken van betaling achteraf. De aannemer staat daarom altijd in zijn recht voor dienstlevering eerst een aanbetalingsvorm te vragen ten behoeve van een zogezegde zekerheidsvorm.
 3. De prijs van het werk blijkt uit het aanbod en de aanvaarding daarvan. Het werk zal worden
  afgerekend conform de o.g.v. 2. afgesproken prijs vermeerderd met het meerwerk en
  verminderd met eventueel minderwerk.
 4. Verhogingen van de prijs als gevolg van wijzigingen in regels en voorschriften kunnen aan de consument worden doorberekend tot aan het moment van aanvaarding van de opdracht. Latere prijsverhogingen door wijzigingen van regels en voorschriften e.d., zullen als meerwerk worden verrekend en dient de consument te betalen, tenzij de aannemer deze had kunnen voorzien.
 5. De prijs van het werk is gebaseerd op aaneengesloten uitvoering van het werk tijdens de normale werktijden (zijnde: de gebruikelijke werktijden in de bouw en/of voor de aannemer) en op weekdagen. De extra kosten van onderbrekingen van het werk en van werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden (zoals avonduren, weekend- en feestdagen) worden als meerwerk doorberekend en dient de consument te betalen, tenzij hier andere Afspraken over gemaakt zijn.
 6. Andere kostenverhogende omstandigheden zijn voor rekening en risico van de consument (zie art. 7:753 BW), zoals ook meerwerk voor rekening en risico van de consument wordt uitgevoerd en door de consument betaald dient te worden (zie artikel 4 hierna).
 7. De Consument heeft wettelijk altijd recht op 7 dagen bedenktijd na gegeven akkoord of bestellen van materiaal/middelen. Indien de Consument na deze 7 dagen toch alsnog wilt afzien van de opdracht zullen er kosten a 10 % van de (koopsom of totaal aanbodbedrag) in rekening worden gebracht. Bij een annulering 2 weken voordat de “Dienstlevering” zou plaatsvinden wordt er 20% in rekening gebracht door de aannemer aan de consument. Bij annulering 1 week voordat de “dienstlevering” zou plaatsvinden zal de aannemer 50% van het aanbodbedrag alsnog in rekening brengen. Indien er wordt afgezegd door omstandigheden en de afspraak gewoon wordt verzet zijn deze annuleringsvoorwaarden niet geldig.
 8. Indien er speciaal middelen/materialen benodigd zijn voor het aanbod/opdracht en deze al zijn besteld door de aannemer, zullen de kosten hiervan alsnog in rekening worden gebracht bij de consument. Indien de klant annuleert na de 7 dagen bedenktijd. Indien de afspraak voor dienstlevering al eerder dan deze 7 dagen plaats zou vinden, dan worden deze kosten wel alsnog in rekening gebracht bij de consument door de aannemer.
 9. Indien er afspraken zijn gemaakt om binnen een bepaald tijdsbestek de werkzaamheden af te ronden maar er door omstandigheden niet op tijd kan worden afgerond kunt u dit niet verhalen op de hoofdaannemer. (dit geldt voor zaken o.a. weersomstandigheden en/of materiaal dat het laat afweten of bij eventuele ziekte.) De aanvrager mag ten alle tijden de afspraak verzetten indien dit niet uitkomt, als de dienstafname maar wel plaatsvind binnen het gestelde termijn van 1 jaar of in overleg met de hoofdaannemer later dan 1 jaar. Na 3 keer afzeggen door de Koper, zal het na de 4de keer worden gezien als annulering


Artikel 4 – MEER – EN MINDERWERK:

 1. De consument heeft het recht om meer- en minderwerk op te dragen.
 2. De aannemer heeft recht op het betaald krijgen van al het uitgevoerde meerwerk, waaronder ook te begrijpen (extra) werkzaamheden die praktisch of bouwtechnisch vereist waren voor deugdelijke uitvoering van het werk.
 3. Minderwerk zal worden verrekend na voltooiing van het werk (bij eindafrekening). Indien het minderwerk meer dan 10% van de aanneemsom bedraagt, heeft de aannemer recht op het betaald krijgen van de t.b.v. dit minderwerk gemaakte kosten en op vergoeding van zijn winstderving (conform art. 7:764 BW).
 4. Meer- of minderwerk wordt zoveel mogelijk schriftelijk gemeld, zo mogelijk voorafgaand aan de uitvoering daarvan. De aannemer heeft echter ook recht op betaling als meerwerk niet (schriftelijk) is gemeld of opgedragen en het meerwerk praktisch gezien vereist was.
 5. Meerwerk geeft de aannemer in redelijkheid recht op verlenging van de werktijd en/of uitstel van de oplevering (ook als dit niet vooraf maar achteraf verzocht wordt).
 6. Indien er materialen zijn besteld en deze toch niet nodig blijken te zijn geweest zullen de kosten hiervan die wel berekend waren in het aanbod in mindering worden gebracht. Tenzij het een “Aanneemsom” is geweest.

Artikel 5 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER:

 1. De aannemer zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren, waarbij hij de actuele, toepasselijke normen en voorschriften betreffende het werk in acht neemt.
 2. De aannemer dient het werk zo uit te voeren dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.
 3. De aannemer zal de consument waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kent of redelijkerwijze behoorde te kennen, waaronder begrepen onjuiste zaken, plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en instructies afkomstig van de consument of de zaak waaraan gewerkt wordt (inclusief de ondergrond), alles conform art. 7:754 BW (vergunningsplicht en burenrechtelijke aspecten van de bouw vallen niet onder de waarschuwingsplicht van de aannemer).
 4. De Aannemer zal de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht op reguliere werkdagen en binnen de normale werktijden die de aannemer hanteert, tenzij anders is afgesproken met de Consument.
 5. De Aannemer neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering op de desbetreffende werkzaamheden.
 6. Bij een samenwerking voor bepaalde werkzaamheden met een andere partij zal er onderling contact worden opgenomen voor een mooie opvolging van de werkzaamheden met goed keuring van de consument.
 7. De consument erop wijzen indien er objecten in de weg liggen of bevuild kunnen raken door de werkzaamheden. De zorg dat deze dan worden verwijderd/verplaatst ligt bij de consument zelf.
 8. Na een oplevering wordt alles samen met de consument doorgenomen en bekeken, zowel consument als aannemer tekenen dan voor akkoord voor oplevering.

Artikel 6 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT:

 1. De consument stelt de aannemer in de gelegenheid om het werk zonder onderbrekingen of verstoringen te verrichten binnen normale werktijden (zie ook artikel 3 hiervoor).
 2. De consument zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de benodigde informatie zoals vergunningen, ontheffingen e.d. en de voor het werk te verschaffen tekeningen en gegevens (tenzij en voor zover is overeengekomen dat de aannemer die verzorgt). De consument draagt zorg voor gelegenheid om materialen af te leveren en op te slaan t.b.v. het werk.
 3. De consument draagt zorg voor (aansluitingen voor) energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
 4. De medewerkers van de aannemer hebben (na een verzoek daartoe) toegang tot een aanwezig toilet.
 5. De consument dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de aannemer behoren, tijdig en zodanig worden verricht dat de aannemer daarvan geen hinder of vertraging ondervindt. Indien niettemin hinder of vertraging dreigt te ontstaan dient de consument de aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 6. De consument draagt het risico voor schade die het gevolg is van onjuistheden of gebreken aan zaken (inclusief de ondergrond of de zaak waaraan gewerkt wordt), materialen of in de informatie e.d. die van de consument afkomstig zijn, tenzij de aannemer niet heeft voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, (zie art. 5 hiervoor en art. 7:760 BW).
 7. Indien de consument niet aan enige verplichting voldoet, zal de aannemer hierop wijzen. In dat geval heeft de aannemer recht op termijnverlenging (naar evenredigheid), uitstel van de oplevering en op vergoeding van de extra kosten die hiermee samenhangen. Deze kosten worden verrekend als meerwerk (zie artikel 4 hiervoor).
 8. De consument is verplicht zich aan de betalingen te houden volgens planning / of als is besproken met de aannemer. Indien de consument zich hier niet aan houdt zullen er extra kosten in rekening worden gebracht en zal de aannemer de dienstlevering staken tot overgegaan is op betaling.
 9. Consument dient de aannemer op de hoogte te stellen wanneer de werkzaamheden kunnen plaatsvinden zodat er een planning kan worden opgemaakt.
 10. Er voor zorg te dragen dat goederen / objecten in de omgeving waarop geen neerslag mag komen , verwijderd of voldoende te hebben afgedekt/afgeplakt. Indien de consument hierop heeft verzuimd en dergelijke toch beschadigd raken is dit zorg voor de consument.
 11. Na een oplevering wordt alles samen met de consument doorgenomen en bekeken, zowel consument als aannemer tekenen dan voor akkoord voor oplevering.

 

Artikel 7 – PLANNING EN OPLEVERING:

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden planning, aanvangs- en opleveringsdatum als streefdata. Deze hebben geen fataal karakter, zie ook 2.4 hiervoor. De aannemer kan niet eerder in verzuim komen dan nadat hem schriftelijk een redelijke termijn is vergund om alsnog na te komen.
 2. Deze opleveringsdatum geldt als streefdatum waarop partijen gezamenlijk tot oplevering zullen overgaan, zijnde het gezamenlijk opnemen/keuren van het werk waarbij de nog uit te voeren opleverpunten (schriftelijk) worden vastgelegd. Partijen zullen over en weer hun medewerking aan (tijdige) oplevering verlenen.  
 3. Indien door overmacht (zie art. 13) of door omstandigheden die anderszins niet voor zijn risico zijn, niet van de aannemer kan worden gevergd het werk binnen de planning of overeengekomen termijn uit te voeren, wordt de uitvoeringstermijn verlengd en de oplevering uitgesteld.
 4. Het werk wordt ook als opgeleverd beschouwd: • als de aannemer de consument kenbaar heeft gemaakt dat het werk voltooid is en/of de consument het werk accepteert of in gebruik neemt (waarbij geldt dat het in gebruik nemen van een deel van het werk geldt als oplevering van dat deel): • of als 10 werkdagen zijn verstreken nadat de aannemer schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld dat het werk opgeleverd kan worden en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te keuren of aanvaarden.
 5. Kleine gebreken en opleveringspunten staan niet aan oplevering in de weg, de consument dient ten alle tijden de afgesproken opleveringsnota te voldoen aan de aannemer hoe het is afgesproken bij het aanbod. Wel zal de aannemer zover hij verantwoordelijk hiervoor is en indien mogelijk hier alsnog zorg voor dragen.
 6. Na oplevering is het werk voor risico van de consument en is de aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die zichtbaar of kenbaar waren op het moment van oplevering. Consument dient zelf de werkzaamheden bij oplevering goed na te lopen of alles in orde is. Mochten er achteraf toch nog opmerkingen zijn: (zie art. 7:758 BW en art. 8 hieronder).
 7. Tenzij anders overeengekomen is er geen sprake van een onderhoudsperiode.
 8. ANNULEREN OF "NO SHOW"

  U kunt de afspraak altijd nog annuleren, houdt hierbij wel rekening ermee dat indien dit binnen 24 uur gebeurd voor de afspraakdatum wij €10,- administratie kosten in rekening brengen
  (i.v.m. dat we een andere klant hadden kunnen inplannen op deze datum.) 

  Indien wij bij u langs komen en er iemand aanwezig moest wezen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar niemand aantreffen en u de afspraak ook niet had geannuleerd, dan wordt de afspraak als "no show" vermeld en wordt er
  € 20,- voorrijkosten naar u verrekend! (dit is alleen ten sprake als er iemand aanwezig dient te zijn voor het kunnen uitvoeren van de desbetreffende dienst!)

 

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER:

 1. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Bij de werkzaamheden die de Aannemer , diens personeel of derde uitvoeren bij de consument, aanvaren zowel de aannemer als derde partijen geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, roosters, leidingen, putten, kieren, daken waarbij al eventuele lekkage gevaar was e.d. (m.b.t. leidingwerk wel als hier werkzaamheden aan zijn verricht, indien door derde partij loopt dit via de derde partij en hun voorwaarde hierop)
 3. De aannemer kan een derden partij inschakelen voor bepaalde werkzaamheden die de aannemer zelf niet uitvoert / beoefend. Indien dit ten sprake is gaat de consument akkoord met de derde partij en deze partij hun voorwaarden. In geval van garantie en schade door of met werkzaamheden die deze derde partij heeft uitgevoerd/ gemaakt gelden de garanties en algemene voorwaarden van desbetreffende derde partij.
 4. Bij onderhoud/Reiniging aan Gevels/schoorstenen/metselwerk is de aannemer niet aansprakelijk, voor schade aan voegwerk. Dit omdat bij elke manier van reiniging er kans is op afbrokkeling of het loslaten van voegwerk.
 5. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid z.q. nalatigheid van de aannemer zelf of diens personeel, bij de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het bedrag van de eindafrekening naar de Consument toe. Doch beperkt zich tot het maximale bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van De aannemer zal worden uitgekeerd. Daarboven is De aannemer niet aansprakelijk, de Consument dient de aannemer in geval van schade wel in de gelegenheid te stellen om de schade te herstellen alvorens met de verzekering wordt besproken. Schade toegedaan door derde partijen of onderaanneming(en) zowel door consument als door de aannemer vallen niet onder de aansprakelijkheid van de aannemer!
 6. De aannemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van directe schade, indien en voor zover deze aan de aannemer toerekenbaar is. De aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade van consument of derden, en hiervoor wordt geen vrijwaring gegeven tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens de aannemer.
 7. De aannemer is niet verantwoordelijk voor loslatende coatings of beschermlagen, zoals bij gevels, dakpannen e.d. Dit omdat deze lagen er altijd voor een bepaalde tijd opzitten en daarna altijd loslaten. Door het reinigen zullen deze lagen vaak weggespoeld worden omdat deze al los zaten. Vaak is na een reiniging een nieuwe laag aanbrengen noodzakelijk of adviseert de aannemer dit in ieder geval wel naar de consument toe.
 8. Bij eventuele kleine voegwerkzaamheden/herstelwerkzaamheden willen wij u erop wijzen dat de kleur van nieuw voegsel nooit hetzelfde zal worden als het voegsel dat er al inzit. Tenzij u alles opnieuw laat voegen dan is het uiteraard hetzelfde. Bij alleen herstelwerkzaamheden kan er geen garantie worden gegeven op het voegwerk en het impregneren hiermee kunt u dus geen aanspraak maken op de aansprakelijkheid van de aannemer. Daarnaast wordt er nooit garantie gegeven voor het impregneren indien het voegwerk in slechte staat verkeerd en de consument dit zo wenst te behouden.
 9. Bij het installeren of aanpassen van rookkanalen zal de desbetreffende medewerker complicaties of adviezen noteren. Daarnaast vraagt de aannemer vriendelijk er tijd voor te maken als hun een kanaal komen aanpassen of installeren. Indien hun medewerkers niet de benodigde tijd krijgen om het kanaal te testen na de installatie kan de consument geen aanspraak op ons maken mocht er later wat verkeerd gaan. Dit benadrukt de aannemer omdat brandveiligheid bij hun boven aanstaat en er zeker van willen zijn dat u veilig kunt stoken!
 10. Bij installatie van rookgasafvoerkanalen adviseert de aannemer altijd wat de beste en veiligste mogelijkheden zijn. Indien de klant advies aan de kant zet, kan het zijn dat de aannemer de opdracht weigert, of er wordt een notering van gemaakt en de aansprakelijkheid van desbetreffende ligt dan in zijn geheel bij de klant. Indien de aannemer er bijna zeker van is dat het er door de keuze van de klant een gevaarlijke situatie kan ontstaan ziet de aannemer van deze opdracht af!
 11. Bij het installeren/onderhoud aan kachels/haarden is de aannemer niet aansprakelijk voor de werking van de kachels/haarden (tenzij deze ingekocht zijn bij de aannemer);
 12. Bij het reinigen van ventilatie - systemen, wijzen wij bij oude systemen erop dat een reiniging ervoor kan zorgen dat verouderde delen die eigenlijk al aan vervanging toe zijn niet gereinigd kunnen worden en zullen wij deze onderdelen ook met rust laten. Om te voorkomen dat de aannemer aansprakelijk wordt gesteld voor dingen waar hij niks aan heeft kunnen doen. Mochten er na het reinigen toch gebreken ontstaan, dan kan indien het gaat om onderdelen die al bijna aan vervanging toe waren niet op de aannemer worden verhaald! Indien er tijdens of voor de reiniging het niet wordt vertrouwd om door te gaan zal de medewerker stoppen met de reiniging of het desbetreffende onderdeel met rust laten en u adviseren wat u het beste kunt doen. Indien er gebreken ontstaan na het reinigen op onderdelen die in orde waren dan kan er gewoon aanspraak worden gemaakt naar de aannemer zijn aansprakelijkheid.
 13. Bij installatie van nieuwe mechanische ventilatie systemen lopen de garanties van de boxen zelf altijd via de fabrikant en/of leverancier. De aannemer meldt het systeem alleen aan, en is verder voor eventuele defecten aan de box/systeem niet verantwoordelijk. Hier dient de consument contact voor op te nemen met de leverancier. Indien het een installatie fout is dan kunt u gewoon terecht bij de aannemer. Uiteraard kunt u altijd hulp vragen aan de aannemer mocht u er niet uitkomen met de fabrikant/leverancier.
 14. Na oplevering is de aannemer enkel nog aansprakelijk voor herstel van erkende opleverpunten en voor verborgen gebreken of delen die niet volgens afspraak zijn gegaan. (zie ook artikel 7)
 15. Een gebrek dient uiterlijk binnen tien dagen na oplevering door de consument aan de aannemer gemeld te worden. Bij gebreke van een tijdige melding vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer.
 16. De consument dient de aannemer altijd een redelijke gelegenheid te geven tot herstel van eventuele tekortkomingen (zie o.m. artt. 6:82 BW en/of 7:759 BW). Bij gebreke daarvan vervalt iedere aansprakelijkheid van de aannemer.

Artikel 9 – ONDEUGDELIJK WERK/ONDERZOEK:

 1. Partijen verlenen elkaar medewerking bij onderzoek van (tekortkomingen in) het werk, waaronder onderzoek door deskundigen (inclusief eventueel destructief onderzoek). Onderzoekskosten worden in beginsel gedragen door de partij die het onderzoek wenst. Als blijkt dat kosten terecht gemaakt zijn, worden deze in redelijkheid vergoed door de andere partij. De deskundige zal gevraagd worden zich uit te laten over redelijke verdeling van de kosten gemoeid met zijn onderzoek, waaraan partijen zich conformeren.
 2. De aannemer is gerechtigd om eventuele gebreken te herstellen (indien dat na onderzoek nodig blijkt te zijn) en de consument dient de aannemer daartoe in de gelegenheid te stellen (zie art. 8. hiervoor)
 3. Gebreken worden door de aannemer binnen een redelijke termijn hersteld of vernieuwd op zijn kosten indien hij aansprakelijk is en daartoe in redelijkheid gehouden is. Indien de kosten van herstel onredelijk hoog zijn, is de aannemer gerechtigd om in plaats van te herstellen, schade te vergoeden tot het maximale bedrag waarvoor hij aansprakelijk is op grond van art. 8 hiervoor.

 

Artikel 10 – BEEINDIGING/SCHORSING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT:

 1. De Consument kan de uitvoering van de werkzaamheden ten allen tijde geheel of gedeeltelijke beëindigen/ tussentijds pauzeren.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van de werkzaamheden op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Gedurende de schorsing zal de aannemer gepaste maatregelen nemen ter voorkoming en/of beperking van schade aan het werk. Hij dient na te laten hetgeen schade aan het werk zou kunnen veroorzaken of wat latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken. De aannemer stelt de consument op de hoogte van deze maatregelen en van de daarmee gemoeide kosten. Tenzij de aannemer aansprakelijk en schadeplichtig is w.b. de schorsing van het werk, is de consument gehouden om de aannemer al zijn kosten te vergoeden.
 4. De aannemer heeft recht op het betaald krijgen van het reeds voor de schorsing uitgevoerde deel van het werk en van de kosten bedoeld in 10.3 hiervoor.
 5. Indien de schorsing van het werk langer duurt dan drie maanden, is de aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen (zonder schadeplichtig of aansprakelijk te zijn). Dit laat onverlet dat de aannemer in alle gevallen en te allen tijde aanspraak kan maken op (schadevergoeding vanwege) tekortkomingen in het nakomen van de verplichtingen die de consument heeft jegens de aannemer.
 6. De consument is te allen tijde bevoegd op te zeggen en/of de aannemer op te dragen het werk (geheel of deels) tussentijds te beëindigen en op te leveren. In dat geval is de consument gehouden tot betaling van de aanneemsom minus besparingen (o.g.v. art. 7:764 BW).
 7. Bij annulering van opdracht wat nog niet deels is gedaan of nog niet is afgenomen geld art. 3.7 van deze algemene voorwaarden.
 8. De Consument zal De aannemer haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de extra kosten die eventueel erbij komen zoals extra kosten voor extra werkzaamheden, materialen, door beëindiging ontstane kosten, en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.
 9. Blijft één van de partijen in gebreken nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

-In staat van faillissement raakt;

-Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt.

-Zijn onder curatelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.

-Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 – MATERIALEN / EIGENDOMSVOORBEHOUD:

 1. De aannemer is vrij in de keuze van de te gebruiken materialen tenzij anders is overeengekomen. Indien door of vanwege de consument bepaalde materialen zijn voorgeschreven draagt de consument daarvan het risico tenzij de aannemer dat risico kende of moest voorzien en daarvoor niet heeft gewaarschuwd.
 2. Voor alle diensten geldt , dat indien er gebruik wordt gemaakt van materialen/middelen die door de consument zelf ergens anders zijn ingekocht de aansprakelijkheid van de aannemer in zijn geheel komt te vervallen m.b.t. het desbetreffende onderdeel van de opdracht.
 3. Onverwerkte materialen zijn en blijven eigendom van de aannemer. Er geldt een eigendomsvoorbehoud op grond waarvan de aannemer gerechtigd is materialen terug te halen en de consument is in dat geval gehouden tot medewerking aan teruggave van die materialen.
 4. Bij alleen aankoop van materialen/middelen in de winkel of via webshop kan de klant deze artikelen retour sturen. (binnen 14 dagen, in originele verpakking) indien later binnen of bij gebreken en/of ontbreken van officiële verpakking ontvangt de consument geen restitutie.
 5. Materialen op bestelling die speciaal op basis van *maatwerk* kunnen niet retour en dienen ten alle tijden betaald te worden aan de aannemer.
 6. Alle door of vanwege de aannemer gemaakte of verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties en dergelijke, blijven zijn eigendom c.q. vallen onder het intellectuele eigendomsrecht van de aannemer. De consument zal deze rechten van de aannemer eerbiedigen en alle gegevensdragers, tekeningen, modellen enz. aan de aannemer retourneren zonder hiervan kopieën te behouden, openbaar te maken of te verspreiden, tenzij anders overeengekomen.
 7. De aannemer maakt bij projecten foto’s van gedaan werk, of voor het opmaken van offertes. Indien u niet wenst dat deze foto’s voor marketing doeleinde worden gebruikt dient u dit aan te geven aan de aannemer. Indien u dit niet doet bestaat er kans dat de foto wordt gebruikt voor marketing doeleinden.
  Wel wordt hier rekening gehouden met de privacy wetgeving en zal de aannemer nooit en te nimmer foto’s met portret plaatsen zonder gevraagde toestemming of ander gevoelig materiaal.

 

Artikel 12 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 1. Wanneer er onvoorziene omstandigheden voordoen, doet De aannemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling tot de consument.
 2. Eventuele extra kosten die De ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen verreist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de consument worden vergoed. Het wordt uiteraard wel gemeld aan de consument voor dat het wordt uitgevoerd.

 

Artikel 13 – OVERMACHT:

 1. Indien ten gevolge van overmacht (zijnde o.m. oorlog, mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, weersbelemmeringen, werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel) directe of indirecte stagnatie bij de aannemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten de schuld van de aannemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke van derden worden betrokken, hen niet respectievelijk niet tijdig kunnen bereiken, en/of de werknemer(s) het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, heeft de aannemer het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering (of de gevolgen daarvan) aanhoudt zonder tot enige vergoeding jegens de consument gehouden te zijn. De aannemer is gerechtigd tot termijnverlenging.
 2. Indien deze stagnatie of verhindering (of de gevolgen daarvan) langer dan dertig dagen duurt heeft de aannemer het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren voor het nog niet geleverde en/of nog niet uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd en/of uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij annulering of ontbinding door een der partijen, is de aannemer niet gehouden enige kosten of schade te vergoeden aan de consument.
 3. De aannemer is gehouden om tijdens de stagnatie of verhinderingen (al dan niet door overmacht) redelijke maatregelen ter voorkoming van schade te nemen. De consument is gehouden de kosten die hiermee gemoeid zijn te vergoeden aan de aannemer.
 4. Bij een termijn voor uitvoering van de werkzaamheden kan De aannemer een toezegging doen waar hun zich aan dienen te houden, mits de weersomstandigheden & materialen die nodig zijn in orde zijn. Indien dit niet zo is dan is dit een overmacht positie. De aannemer zal in dit geval zijn best doen om de opdracht z.s.m. af te ronden voor de consument. Ook bij eventuele ziekte is er een overmacht positie waar dit ten sprake komt.

Artikel 14 – VOORUITBETALING/ZEKERHEID

 1. De aannemer kan bij het sluiten van de overeenkomst genoegzame zekerheid bedingen van de consument (voor de gehele aanneemsom of een deel daarvan). En is dus gerechtigd op het vragen van een aanbetaling/vooruitbetaling aan de consument. Indien dit van toepassing is zal dit kenbaar gemaakt worden op het aanbod.
 2. De aannemer is ook gerechtigd bij het vragen van een vooruitbetaling indien er een derde partner van De aannemer in het spel komt of wanneer er speciale materiaal/middelen nodig zijn om bij de koper de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan De aannemer zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting(en) niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is De aannemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden te onderbreken of niet uit te voeren, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 15 – BETALINGSVOORWAARDEN:

 1. Indien niet anders overeengekomen is de aannemer gerechtigd tot betaling in evenredigheid met de stand van het werk: hij mag periodiek termijnfacturen indienen voor al het reeds uitgevoerde werk en geleverde materialen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de termijn die vermeld is op de factuur (uiterlijk binnen 14 werkdagen). Na verloop van voornoemde termijn is er sprake van betalingsverzuim en is de consument zonder nadere ingebrekestelling of bericht, de wettelijke rente (zie art. 6:119 BW) verschuldigd.
 3. Voor aanbetalingsnota’s geldt een betaal termijn (binnen 7 dagen na gegeven akkoord) ;
 4. De aannemer is gerechtigd tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het openstaande bedrag (dan wel het percentage volgens de WIK) nadat de consument een laatste betalingstermijn van 14 dagen heeft gekregen en alsnog niet betaald heeft.  
 5. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de aannemer bij de consument de eindfactuur met eindafrekening in. Deze eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van al wat verschuldigd is gezien de overeengekomen prijs (zie art. 2) en het meer- en minderwerk.
 6. De consument is gehouden facturen tijdig en geheel te betalen en is niet gerechtigd tot verrekening van enige schade of (tegen)vordering. Dit verloopt gewoon via verzekeringen en aansprakelijkheidsvoorwaarden!
 7. De consument is ook niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling. Facturen dienen tijdig en volledig betaald te worden.
 8. Alle vorderingen van de aannemer zijn terstond en geheel opeisbaar in geval van (aanvraag van) faillissement, WSNP, surseance of beslaglegging ten laste van de consument.
 9. Kortingen/al eerder betaalde bedragen van een en dezelfde opdracht zullen op de eindafrekening in mindering worden gebracht. Restant dient dan nog te worden voldaan;
 10. De betalingen naar de aannemer toe dienen gedaan te worden per pin of contante betaling. Overboeking per bank/op rekening alleen met toestemming van de aannemer. Indien niet besproken dan altijd per pin/contant.
 11. Heeft de Koper na 14 dagen de eindafrekening nog niet voldaan dan ontvangt deze een 1ste herinnering na weer 7 dagen een 2de herinnering na 5 dagen een aanmaning, vanaf hier komen er kosten bij voor het niet nakomen van de betaling en administratieve werkzaamheden & de wettelijke rente. Na de aanmaning zijn er min € 40 ,- incassokosten bij gerekend, na deze betaaltermijn zal de aannemer het doorsturen naar een aangesloten Incasso Bureau (Agin Pranger / IPNederland) die het verder afhandelt met de consument. Alle daarbij komende kosten zijn voor de consument zijn rekening.
 12. Mocht er bij de consument een probleem zijn waardoor hij op het moment niet kan betalen, dan adviseert De aannemer contact op te nemen zodat er wellicht afspraken gemaakt kunnen worden. Dit houdt niet in dat De aannemer altijd akkoord zal gaan en verschilt per situatie.

 

Artikel 16 – GARANTIE :

 1. Op voegwerkzaamheden geldt een garantie van 10 jaar (alleen indien het voegwerk compleet is vernieuwd) , op scheur en herstel werkzaamheden worden geen garanties gegeven. Onder de garantie valt alleen schade / herstel slecht gevoegd werk, zoals bijvoorbeeld los zittend voegsel, afgebrokkeld voegsel mits de gevel in deze 10 jaar goed wordt onderhouden(gereinigd advies om de 3 a 5 jaar en is geïmpregneerd na het voegen.)
 2. De aannemer geeft garantie op de werkzaamheden die De aannemer volledig heeft kunnen uitvoeren bij de consument zoals was afgesproken, indien de consument verzuimd heeft dat de aannemer dit kon doen vervalt alle garantie. Mocht iets niet naar wens zijn of moet de aannemer nog een correctie op iets uitvoeren dan staat De aannemer hier garant voor. Indien de consument en de aannemer er samen niet uitkomen zal De aannemer hun rechtsbijstandsverzekering inschakelen om het verder met de consument op te lossen.
 3. Indien de consument niet aan betalingsverplichtingen heeft gehouden vervalt hierbij ook de garantie naar deze consument toe, voor de gedane werkzaamheden.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK (NEDERLANDS) RECHT / GESCHILLENREGELING:

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.
 2. Bij het er niet uitkomen bij een geschil met de consument zal De aannemer eerst zijn Rechtsbijstand verzekering inschakelen of aansprakelijkheidsverzekeringen.
 3. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze algemene voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.

 

Artikel 18 – VASTE KLANTEN VAN DE VRIES REINIGING SERVICE

 1. De aannemer werkt niet met contractbindingen of dergelijke abonnementen, wel is er gewoon periodieke afname mogelijk zonder aan een abonnement vast te zitten.

 

Artikel 19 – SLOTBEPALINGEN

 1. Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 04 Maart 2019. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
 2. Deze Algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van “ De Vries Reiniging Service”.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij De Vries Reiniging Service ter inzage op kantoor en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 4. DvrService is bevoegd de rechten en verplichtingen uit het contract over de dragen. U geeft daartoe bij voorbaat toestemming. Daarbij geldt dat indien door de overdracht sprake zou zijn van overgang van verplichtingen als bedoeld in afdeling 3 van titel 2 van het burgerlijk wetboek zonder dat deze overgang plaatsvindt in verband met de gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming. DVRService Jegens u aansprakelijk is voor de nakoming door derde na de overgang. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van DVRService wijzigt, tenzij anders wordt vermeld in een officieel email bericht op per post door DVRService aan de klant dat dit veranderd.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in de offerte dan wel overeenkomst en het in de algemene voorwaarde bepaalde, prevaleert het in de offerte dan wel overeenkomst bepaalde.
 6. DVRService heeft het recht om deze algemene voorwaarden evenals andere informatie altijd aan te passen naar juistheden op dat moment.
 7. DVRService werkt met de richtlijnen van AVG-privacy wetgeving en zorgen ervoor dat gegevens van kopers of prospecten volgens deze richtlijnen worden behandeld. Uitgebreider te lezen in het privacy – beleid van DVRService (zie website of op te vragen op kantoor)
 8. Eventuele typfouten in deze voorwaarden kunnen niet op DVRService worden verhaald.

NOARDBURGUM , 4 Maart 2019