• darkblurbg
  Uw Reinigingsspecialist.....
 • darkblurbg
  Uw Schoorsteenveger....
 • darkblurbg
  Uw Specialist in Ventilatie Reiniging....
 • darkblurbg
  Uw Gevelspecialist...
 • darkblurbg
  Uw redder in nood..(opleveringsschoonmaak)

Algemene Voorwaarden van De Vries Reiniging Service

 

Artikel 1 – DEFINITIES      

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of service is aangegaan of aan wie een aanbod/offerte is gedaan ten behoeve van Reinigingswerk.
 2. Werkzaamheden: het totaal van de tussen de koper en DVRService overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.
 3. Meer- en minderwerk: door de koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen reinigingswerk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.
 4. DVRService, Onderdeel van De Vries Reiniging Service, Veldmansweg 3D, 9257 VP NOARDBURGUM, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 69886040, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig reinigingswerkzaamheden en werkzaamheden die hierop aansluiten verricht. DVRService kan voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van derde leveranciers/partners voor levering van goederen of diensten.

 

Artikel 2 – WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een koper en DVRService overeengekomen werkzaamheden waaronder inbegrepen een daartoe strekkend aanbod.

 

Artikel 3 – AANBOD/OFFERTE

 1. Het aanbod voor werkzaamheden dat naar verwachting boven €150,00 zal komen wordt altijd schriftelijk of digitaal vastgelegd in een offerte, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 14 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk van afgeweken is in het aanbod.
 2. De koper heeft altijd de mogelijkheid , na een akkoord te hebben gegeven het uitvoeren van de werkzaamheden later uit te laten voeren. Wel zit hier een maximum op van 1 jaar. Binnen dit jaar dient DVRService de werkzaamheden uitgevoerd te kunnen hebben. Mocht dit niet gebeuren dan gelden de voorwaarden voor annulering.
 3. Indien de koper het aanbod accepteert, is DVRService gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de tot stand brenging van de offerte in rekening te brengen, mits zij de koper direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte hiervan.
 4. Het aanbod gaat vergezeld met een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Mocht dit er niet bij zitten dan kan de koper deze altijd bij DVRService opvragen of terug vinden op de website: www.dvrservice.nl.
 5. Onze prijzen worden altijd naar de klant incl. de btw getoond. Daarnaast behoudt DVRService het recht op eventuele wijzigingen in de tarieven, zowel verlagingen als verhogingen hiervan.

 

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING EN VORM

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Koper.
 2. Elke overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper – ter beoordeling van DVRService voldoende kredietwaardig blijkt, indien er een betaling achteraf plaats gaat vinden. DVRService kan daarom een aanbetaling vragen aan Koper voor zekerheidsvorm.
 3. Bij annulering door de Koper binnen 7 werkdagen na het schriftelijke akkoord gegeven te hebben voor het gegeven aanbod, zal er 10% van het totale aanbodbedrag bij Koper in rekening worden gebracht. Bij annulering door Koper 1 week voor de geplande uitvoering zal 50% van het offerte bedrag in rekening worden gebracht.
  Indien de werkzaamheden worden verschoven naar een ander moment gelden er geen annuleringsvoorwaarden.
 4. DVRService heeft het recht om bij tussentijdse beëindiging vanuit Koper zijn kant, de werkzaamheden, uren of overige kosten waar DVRService recht op heeft, bij Koper in rekening te brengen. Tenzij het is beëindigd doordat DVRService geen goed werk afleverde zoals de richtlijnen van de desbetreffende dienst voorschrijft of de klant niet juist heeft geïnformeerd.
 5. - Indien er afspraken zijn gemaakt om binnen een bepaald tijdsbestek de werkzaamheden af te ronden maar er door omstandigheden niet op tijd kan worden afgerond kunt u dit niet verhalen op de hoofdaannemer. (dit geldt voor zaken o.a. weersomstandigheden en/of materiaal dat het laat afweten of bij eventuele ziekte.) De aanvrager mag ten alle tijden de afspraak verzetten indien dit niet uitkomt, als de dienstafname maar wel plaatsvind binnen het gestelde termijn van 1 jaar of in overleg met de hoofdaannemer later dan 1 jaar. Na 3 keer afzeggen door de Koper, zal het na de 4de keer worden gezien als annulering

 

Artikel 5 -  VERPLICHTINGEN VAN DE VRIES REINIGING SERVICE

 1. DVRService zal de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht op reguliere werkdagen en binnen de normale werktijden die DVRService hanteert, tenzij anders is afgesproken met Koper.
 2. DVRService neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering op de desbetreffende werkzaamheden.
 3. DVRService is verplicht voor zover dit past binnen de voorbereidende werkzaamheden/bezichtigingen, de Koper te wijzen op:

-           Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-           Onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en/of werkzaamheden;

-           Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht te vermelden aan Koper;

-           Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de koper ter beschikking zijn gesteld.

-           Onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte gegevens of aanwijzingen te vermelden.

 1. DVRService is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid z.q. nalatigheid van DVRService, diens personeel bij de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het bedrag van de eindafrekening naar de Koper toe. Doch beperkt zich tot het maximale bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijf aansprakelijkheidsverzekering van DVRService zal worden uitgekeerd. Daarboven is DVRService niet aansprakelijk, de koper dient DVRService in geval van schade wel in de gelegenheid te stellen om de schade te herstellen alvorens met de verzekering wordt besproken.
 2. Als DVRService een derde aanneemt voor diverse werkzaamheden zal voor deze werkzaamheden de garantie en Algemene voorwaarde gelden van desbetreffende derde persoon/bedrijf.
 3. Bij de werkzaamheden die DVRService , diens personeel of derde uitvoeren bij de koper, aanvaard DVRService geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, roosters, leidingen, putten, kieren, daken waarbij al eventuele lekkage gevaar was e.d.
 4. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk als gevolg van uitvoering van reinigingswerkzaamheden.
 5. DVRService is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. DVRService is niet verantwoordelijk voor loslatende coatings of beschermlagen, zoals bij gevels, dakpannen e.d. Dit omdat deze lagen er altijd voor een bepaalde tijd opzitten en daarna altijd loslaten. Door het reinigen zullen deze lagen vaak weggespoeld worden omdat deze al los zaten. Vaak is na een reiniging een nieuwe laag aanbrengen noodzakelijk of adviseert DVRService dit in ieder geval wel naar de Koper toe.
 7. - Bij eventuele kleine voegwerkzaamheden/herstelwerkzaamheden willen wij u erop wijzen dat de kleur van nieuw voegsel nooit hetzelfde zal worden als het voegsel dat er al inzit. Tenzij u alles opnieuw laat voegen dan is het uiteraard hetzelfde. Voor overige voegwerk voorwaarden willen wij u verwijzen naar artikel 5 in onze algemene voorwaarden. Bij alleen herstelwerkzaamheden kan er geen garantie worden gegeven op het voegwerk en het impregneren.
 8. - Bij het installeren of aanpassen van rookkanalen zal de desbetreffende medewerker complicaties of adviezen noteren. Daarnaast vraagt de hoofdaannemer vriendelijk er tijd voor te maken als hun een kanaal komen aanpassen of installeren. Indien hun medewerkers niet de benodigde tijd krijgen om het kanaal te testen na de installatie kan de aanvrager geen aanspraak op ons maken mocht er later wat verkeerd gaan. Dit benadrukt de hoofdaannemer omdat brandveiligheid bij hun boven aanstaat en er zeker van willen zijn dat u veilig kunt stoken!
 9. - Bij het reinigen van ventilatie - systemen, wijzen wij bij oude systemen erop dat een reiniging ervoor kan zorgen dat verouderde delen die eigenlijk al aan vervanging toe zijn niet gereinigd kunnen worden en zullen wij deze onderdelen ook met rust laten. Om te voorkomen dat de hoofdaannemer aansprakelijk wordt gesteld voor dingen waar hij niks aan heeft kunnen doen, dat het niet meer werkt doordat het gereinigd is. Mochten er na het reinigen toch gebreken ontstaan, dan kan indien het gaat om onderdelen die al bijna aan vervanging toe waren niet op de hoofdaannemer worden verhaald! Indien er tijdens of voor de reiniging het niet wordt vertrouwd om door te gaan zal de medewerker stoppen met de reiniging en u adviseren wat u het beste kunt doen. Indien er gebreken ontstaan na het reinigen op onderdelen die in orde waren dan kan er gewoon aanspraak worden gemaakt naar de hoofdaannemer zijn aansprakelijkheid.

 

 Artikel 6 – VERPLICHTINGEN VAN KOPER

 1. De Koper stelt DVRService in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten daartoe dienen in ieder geval de volgende verplichtingen nagekomen te worden;
 2. DVRService mede te delen op welke datum het werk kan plaatsvinden.
 3. DVRService de nodige brandstoffen, hulpmaterialen zoals water, elektriciteit of water te verschaffen, voor rekening van de Koper.
 4. Zo nodig zorg te dragen voor opslagruimte voor materiaal
 5. Het tijdig aanvragen van eventueel nodige vergunningen de nodige goedkeuringen en ontheffingen. DVRService is niet verantwoordelijk indien u hier niet aan heeft voldaan en er boetes worden gestuurd vanuit de gemeente of overheidsinstanties. Mochten deze kosten wel op DVRService worden verhaald, dan zullen deze kosten door worden verhaald bij de koper door DVRService.
 6. Er voor zorg te dragen dat de goederen en objecten in de omgeving waarop geen neerslag mag komen, verwijderd of voldoende afgedekt of afgeplakt wordt.
 7. Alle benodigde ruimte te voorzien voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 8. Alsmede verschaffen van alle overige gegevens en informatie welke noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van de werkzaamheden.
 9. De koper draagt het risico voor (schade veroorzaakt door);

-           Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

-           Onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen.

-           Al bestaande gebreken aan de ontroerende zaak waar aan wordt gewerkt voor de werkzaamheden al bestonden.

-           Gebreken in materialen en hulpmiddelen die door koper beschikbaar zijn gesteld.

-           Onjuistheden in de door of namens koper verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van DVRService de Koper te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3;

 

Artikel 7 – BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

 1. De Koper kan de uitvoering van de werkzaamheden ten allen tijde geheel of gedeeltelijke beëindigen.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van de werkzaamheden op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is DVRService verplicht tegen vergoeding maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4. De Koper zal DVRService haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de extra kosten die eventueel erbij komen zoals extra kosten voor extra werkzaamheden, materialen, door beëindiging ontstane kosten, en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.

Artikel 8 – MEER-MINDERWERK

 1. De Koper heeft het recht meer-en minderwerk op te dragen. Dit dient echter wel op tijd te worden besproken.
 2. Eventuele meer-minderwerk zal worden vastgelegd op papier om misverstanden te voorkomen.

 

Artikel 9 – ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 1. Wanneer er onvoorziene omstandigheden voordoen, doet DVRService hiervan zo spoedig mogelijk mededeling tot de Koper.
 2. Eventuele extra kosten die DVRService moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen verreist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de Koper worden vergoed.

 Artikel 10 – VOORUITBETALING/ZEKERHEID

 1. DVRService is gerechtigd op het vragen van een aanbetaling/vooruitbetaling aan de koper. Indien dit van toepassing is zal dit kenbaar gemaakt worden op het aanbod.
 2. DVRService is ook gerechtigd bij het vragen van een vooruitbetaling indien er een derde partner van DVRService in het spel komt of wanneer er speciale materiaal/middelen nodig zijn om bij de koper de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
 3. DVRService kan bij sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Koper doormiddel van de aanbetaling.
 4. Na het sluiten van de overeenkomst kan DVRService zekerheid bedingen indien zij goede grond heeft te vrezen dat de Koper zijn betalingsverplichting(en) niet zal nakomen. Indien en zolang de Koper in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is DVRService gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden te onderbreken of niet uit te voeren, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 11 – DE EINDAFREKENING

 1. Binnen een redelijke termijn na oplevering dient DVRService bij de Koper de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en minderwerk.
 3. Het is mogelijk dat DVRService een aanbetaling heeft gevraagd. Deze aanbetaling dient van de eindafrekening in mindering te worden gebracht, wel duidelijk te zien voor de Koper. Mits deze ook is voldaan.
 4. Het volledige bedrag van de eindafrekening maar ook overige deelfacturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, en op rekening te staan van De Vries Reiniging Service.

 

Artikel 13 – NIET NAKOMEN VAN BETALINGSVERPLICHTING

 1. Heeft de Koper na 14 dagen de eindafrekening nog niet voldaan dan ontvangt deze een 1ste herinnering na 7 dagen een 2de herinnering na 5 dagen een aanmaning, vanaf hier komen er kosten bij voor het niet nakomen van de betaling en administratieve werkzaamheden. Na de aanmaning zijn er min €40 ,- incassokosten bij gerekend, na deze betaaltermijn zal DVRService het doorsturen naar een aangesloten Incasso Bureau die het verder afhandelt met de Koper zie Lid 3.
 2. Mocht er bij de Koper een probleem zijn waardoor hij op het moment niet kan betalen, dan adviseert DVRService contact op te nemen zodat er wellicht afspraken gemaakt kunnen worden. Dit houdt niet in dat DVRService altijd akkoord zal gaan en verschilt per situatie.
 3. DVRService is na verloop van de in Lid 1 bedoelde termijnen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Indien DVRService hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.

 

Artikel 14 – ONTBINDING

Blijft één van de partijen in gebreken nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

-           In staat van faillissement raakt;

-           Surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt.

-           Zijn onder curatelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd.

-           Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever. In geval van ontbinding gelden voorwaarden uit de artikelen 7 & 11.

 

 Artikel 15 – GARANTIE

 1. Werkzaamheden die door een derde partner van DVRService zijn voldaan vallen onder de algemene voorwaarden en dus ook de garantie van desbetreffende partnerbedrijf.
 2. Op voegwerkzaamheden geldt een garantie van 10 jaar , op scheur en herstel werkzaamheden worden geen garanties gegeven. De koper ontvangt een garantie verklaring met hierop handtekeningen ter bewijs van de uitvoerende voeger en DVRService zelf.
 3. Er kan bij eventuele voegwerkzaamheden/herstelwerkzaamheden geen aansprakelijkheid worden gemaakt bij DVRService evenals “het bedrijf/persoon” die de werkzaamheden heeft uitgevoerd op kleurverschil in het voegwerk vergeleken met oud voegwerk. Er zal altijd in overleg met de koper samen een kleur worden uitgekozen en de koper zal hierin worden geadviseerd wat de beste keuze zal zijn, en het meest zal aansluiten op eventueel bestaand voegwerk.
 4. DVRService geeft garantie op de werkzaamheden die DVRService volledig heeft kunnen uitvoeren bij de Koper. Mocht iets niet naar wens zijn of moet DVRService nog een correctie op iets uitvoeren dan staat DVRService hier garant voor. Indien de koper en DVRService er samen niet uitkomen zal DVRService hun rechtsbijstandsverzekering inschakelen om het verder met de klant op te lossen.
 5. Indien de Koper niet aan betalingsverplichtingen heeft gehouden vervalt hierbij ook de garantie naar deze Koper toe.
 6. Bij een termijn voor uitvoering van de werkzaamheden kan DVRService een toezegging doen waar hun zich aan dienen te houden, mits de weersomstandigheden & materialen die nodig zijn in orde zijn. Indien dit niet zo is dan is dit een onmacht positie en kunnen wij hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Zij zullen hun best doen om de opdracht z.s.m. af te ronden voor de koper. Ook bij eventuele ziekte is er een onmacht positie waar dit ten sprake komt.

 

Artikel 16 – GESCHILLEN

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze algemene voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.
 2. Bij het er niet uitkomen bij een geschil met de Koper zal DVRService eerst zijn Rechtsbijstand verzekering inschakelen.

 

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.

 

Artikel 18 – VASTE KLANTEN VAN DE VRIES REINIGING SERVICE

 1. DVRService werkt niet met contractbindingen. Onze klanten zijn hier geheel vrij in.
 2. Wel kunnen klanten aangeven dat DVRService regelmatig terug komt voor een dienstlevering, dit zal worden genoteerd in het systeem en de klant zal per mail of per telefoon weer op de hoogte worden gebracht voor het maken van een vervolg afspraak of wanneer de koper niet aanwezig hoeft te zijn wanneer zij weer langs komen. Hierbij heeft de koper altijd de vrijheid indien deze een keer over wilt slaan.

Artikel 19 – SLOTBEPALINGEN

 1. Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 01 Augustus 2018. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
 2. Deze Algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van “ De Vries Reiniging Service”.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij De Vries Reiniging Service ter inzage op kantoor en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 4. DVRService is bevoegd de rechten en verplichtingen uit het contract over de dragen. U geeft daartoe bij voorbaat toestemming. Daarbij geldt dat indien door de overdracht sprake zou zijn van overgang van verplichtingen als bedoeld in afdeling 3 van titel 2 van het burgerlijk wetboek zonder dat deze overgang plaatsvindt in verband met de gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming. DVRService Jegens u aansprakelijk is voor de nakoming door derde na de overgang. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van DVRService wijzigt, tenzij anders wordt vermeld in een officieel email bericht op per post door DVRService aan de klant dat dit veranderd.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in de offerte dan wel overeenkomst en het in de algemene voorwaarde bepaalde, prevaleert het in de offerte dan wel overeenkomst bepaalde.
 6. DVRService heeft het recht om deze algemene voorwaarden evenals andere informatie altijd aan te passen naar juistheden op dat moment.
 7. DVRService werkt met de richtlijnen van AVG-privacy wetgeving en zorgen ervoor dat gegevens van kopers of prospecten volgens deze richtlijnen worden behandeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOARDBURGUM , 1 AUGUSTUS 2018